نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبانشناسی پژوهشکده زبان شناسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 استاد گروه زبان شناسی، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زبان در کارکرد اجتماعی آن، یعنی گفتمان، نقشی بسیار مهمی در تعیین قدرت اجتماعی دارد. از آنجا که استعاره پدیده‌ای بسیار رایج در زبان و حاکم بر نظام مفهومی است، می‌تواند در این راستا نقشی برجسته ایفا ‌کند. با توجه به اینکه در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، جامعه بیش از هر زمانی در معرض نزاع گفتمان‌های رقیب برای تغییر روابط قدرت قرار می‌گیرد، در این پژوهش، در پی آنیم که در چارچوب رویکرد «تحلیل انتقادی استعاره» چارتریس‌بلک که حاصل تلفیق رویکردهای شناختی، تحلیل انتقادی گفتمان، کاربردشناسی و پیکره‌ای است، استعاره‌های به‌کاررفته در مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 ایران را بررسی و از این رهگذر به اندیشه‌ها و نگرش‌های پنهان در پس متون تولیدشده دست یابیم. در این پژوهش سه فرضیه بررسی شد و یافته‌ها هر سه فرضیه را تأیید کردند: 1) بستر تجربی مشترک با رأی‌دهندگان، متقاعدسازی منطقی واحساسی آن‌ها و مشروعیت‌بخشی به دیدگاه‌های خود و مشروعیت‌زدایی از دیدگاه‌های رقیب، مهم‌ترین انگیزه‌های کاربرد و گزینش استعاره‌ها در این مناظره‌ها هستند؛ 2) در این مناظره‌ها از حوزه‌های سفر، منازعه و ساختمان بیش از سایر حوزه‌ها استفاده شده است؛ 3) با وجود شباهت در استفادة جریان‌های سیاسی از حوزه‌های مبدأ استعاره‌ها، تفاوت‌هایی در فراخوانی هستی‌های این حوزه‌ها مشاهده می‌شود که بازتاب تفاوت‌های ایدئولوژیک این جریان‌هاست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis of Metaphors in the Television Presidential Election in Iran (2016)

نویسندگان [English]

  • Mahtab Noormohammadi 1
  • Muhammad Dabir Moghadam 2

1 Ph.D. Student of Linguistics, Linguistics faculty, Institute of Humanities and Cultural Studies

2 Full Professor, Department of Linguistics, Faculty of Persian Literature and Foreign Languages, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

Language in its social function, discourse, plays a very important role in determining social power. Since metaphor is a very common phenomenon in the language and governs the conceptual system, it can play a prominent role in this regard. Since in the presidential and parliamentary elections, society exposes to a rivalry of discourses to change power relations more than ever, in this research, we want to study the metaphors used in Iran's television debates of Iranian presidential candidates in 2016, within the framework of the Charteris-Black's "Critical Analysis of Metaphor" approach (2004). Three hypotheses were investigated in this study and the findings confirmed all three hypotheses: 1)A common experimental ground with voters, their logical and emotional persuasion, to legitimize one's own views and to delegitimize competing perspectives, are among the most important motivations for applying and choosing metaphors in these debates; 2) In these debates, the domains of journey, conflict, and building are the most frequent conceptual domains for metaphors; 3) Despite the similarities in the use of political currents from the source domains of metaphors, there are differences In the calling of entities from these domains which reflect the ideological differences of these currents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Analysis of Metaphor
  • Persuasion
  • Election
  • Television Debates
رضاپور، ابراهیم(1394). «تحلیل انتقادی استعارة دستوری در گفتمان سیاسی روزنامه‌های داخلی»، پژوهش‌های زبان‌شناسی، شمارة 1: 64-49.
سلطانی، سیدعلی اصغر(۱۳۸۴). قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
قانع، زهرا(1391). رویکردی انتقادی‌ـ‌شناختی به استعاره در آگهی‌های تلویزیون ایران، دانشکدة زبان‌های خارجی، دانشگاه اصفهان.
ولیدی، شهرام و کیان، سهیل(1389). «وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی‌ـ‌دریدایی»،  نقد زبان و ادبیات خارجی، شمارة 5: ۱27-۱09.
Cameron, L. & G. Low. (1999a). Researching and Applying Metaphor, Cambridge.
Cameron, L. & G. Low. (1999b). “Metaphor”, Language Teaching, 32: 77–96
Charteris-Black, J. (2018). “Competition metaphors and ideology: Life as a race”, In: Wodak R. & B. Forchtner. 2018, The Routledge Handbook of Language and Politics, New York: Routledge.
Charteris-Black, J. (2014). Analyzing Political Speeches: Rhetoric, Discourse and Metaphor, New York: Palgrave-MacMillan.
Charteris-Black, J. (2006). “Britain as a container: Immigration metaphors in the 2005 election campaign”, Discourse & Society, 17(6): 563–582.
Charteris-Black, J. (2004). Corpus approaches to critical metaphor analysis, Basingstoke & New York: Palgrave-MacMillan.
Chilton, P & M Ilyin. (1993). “Metaphor in Political Discourse: the Case of the ‘Common European House’”, Discourse and Society, 4(1): 7–31.
Croft, W. (1993). “The Role of Domains in the Interpretation of Metaphors and Metonymies”, Cognitive Linguistics, 4(4): 335–70.
Fairclough, N. (1995). Critical Discourse Analysis: the Critical Study of Language, London: Longman.
Fairclough, N. (1989). Language and Power. London: Longman.
Feng, Q. (2013). “Metaphor and political myth as revealed by critical metaphor analysis of American presidents’ speeches: from Ronald Reagan to Barrack Obama”. Journal of PLA University of Foreign Languages. 1, 18-22.
Forceville, C. (1996). Pictorial Metaphor in Advertising. London: Routledge.
Goatly, A. (1997). The Language of Metaphor. New York: Routledge.
Grofman, B. (1989). “Richard Nixon as Pinocchio, Richard II, and Santa Claus: The use of allusion in political satire”. Journal of Politics. 51, 165-173.
Ha Yap. F. (2013). “Constructing political identities through characterization metaphor, humor and sarcasm: an analysis of the 2012 legislative council election debates in Hong Kong”. Proceedings of the International Conference on Political Humor in Modern China, Hong Kong. December 10-11, 2013, The Hong Kong Polytechnic University. Hong Kong
Jäkel, O. (2018). “Conceptualising Presidential Elections: Competing Metaphorical Models, and Alternative Approaches to their Critical Analysis”. 38th International LAUD-Symposium & 2nd CLIC Conference 'Cultural Linguistics: Current and Emerging Trends in Research on Language and Cultural Conceptualisations. Universität KoblenzLandau
Lakoff, G. (1999). Philosophy in the Flesh: Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.
Lakoff, G. (1993). “The Contemporary Theory of Metapho”. In A. Ortony (ed.). Metaphor and Thought. 2nd ed. New York: Cambridge.
Lakoff, G. (1990). “The Invariance Hypothesis: Is abstract reason based on image-schemas”. Cognitive Linguistics. 1(1), 39-74.
Lakoff, G & M Johnson. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago.
Lakoff, G & M Turner. (1989). More Than Cool Reason: a Field Guide to Poetic Metaphor. Chicago: University of Chicago Press.
Levinson, S. (1983). Pragmatics. Cambridge: CUP.
Li, W. (2016). “Rethinking Critical Metaphor Analysis”. International Journal of English Linguistics. 6(2), 92-8.
Kövecses, Z. (2002). Metaphor: a Practical Introduction. Oxford: OUP.
Mio, S. J. (1997). “Metaphor and Politics”. Metaphor and Symbol. 12(2), 113-133.
Maalej, Zouhair. (2007). “Doing critical discourse analysis with the contemporary theory of metaphor: towards a discourse model of metaphor”. In: Hart, Christopher and Dominik Lukeš. Cognitive Linguistics in Critical Discourse Analysis: Application and Theory. Cambridge Scholar Publishing.
Pragglejaz Group. (2007). “MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse”. Metaphor And Symbol, 22(1): 1–39.